Från internt till externt arbete

Året 2020 var hektiskt och hubben fokuserade framförallt på interna strategier, policyarbete och vår brand book. Vi har börjat behandlat ett flertal komplexa frågeställningar som är viktiga för vår profil och vårt arbete. Den som är familjär med Forskarhubben sedan tidigare, som känner oss som Vetenskapsrörelsen, vet att vi ofta kallar oss själva för pragmatiker och att vi skyr plattityder av olika slag. Att kunna kommunicera tydliggörande om komplexa processer är svårt men nödvändigt för den som vill driva förändringsarbete på goda grunder, i komplexa miljöer.

 

I våra interna processer kan det där tydliggörandet handla om en argumentation om varför vi väljer bort ett projekt, även om idén låter bra. Eller varför vi väljer att fokusera på vissa frågor och samarbeten, när de inte genererar uppenbar nytta för en viss tilltänkt målgrupp. Min erfarenhet är att väl genomarbetade processer för att generera nytta kan upplevas som provocerande eftersom de kan behöva slå hål på myter och upplevas som ointuitiva. Problematiken är igenkännbar från forskningen.

 
Nettonytta vs nytta

Eftersom vi använder konceptuella begrepp som samhällsnytta och impact, behöver vi förhålla oss till nya etablerade definitioner och verktyg som berör begreppen. För mig är båda begreppen beslutsteoretiskt och metaetiskt betonade och kan formas genom olika gränsdragningar för vilka rum vi rör oss i, vilka perspektiv vi antar och vilka horisonter vi väljer. Vi har tidigare ifrågasatt begrepp som har urholkats genom ytlig användning (se antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik).

 

Hur kan vi själva undvika att använda koncept som låter bra men som inte tydliggör vidare vad vi egentligen pysslar med eller vilka våra grunder är för aktiviteter och slutsatser? Vi har valt att arbeta med transparent och fördjupande argumentation kring våra val och kommer att utveckla vårt arbete med referensgrupper och externa granskare.

 

Ett exempel på intervention som kräver en djupare analys av hur den här mesta nyttan uppnås, är vår kommande Patientföreträdarguide vars innehåll mer formas av identifierade framtida utmaningar för patientorganisationer och redan etablerade lösningar, än frågor som traditionellt kopplas till patientföreträdare. Genom GAP-analyser kan vi undersöka var interventioner kan skapa nettonytta. Det vill säga nytta som kan genereras med hänsyn till vad som redan erbjuds och vilka behov som ännu inte möts. Den formen av analys och service design kommer att fortsätta vara några av hubbens viktigaste verktyg.

 

Att nå ut med idéer och lösningar

Hur väl man lyckas generera effektfulla projekt och lösningar hänger samman inte bara med behov och hur väl man förhåller sig till dessa, utan även vilken spridning eller vilket djup och kvarstående effekt lösningen får. En baksida av våra centrala riktlinjer och förutsättningar, är att vi kommunicerar utåt i väldigt liten grad. Min upplevelse är att de som har kunskap och förståelse för processer att ta fram lösningar på komplexa utmaningar, också sympatiserar med våra ödmjukare riktlinjer. Problemet ligger i att vi missar värdefulla kontakter och nya samarbeten genom att aktörer inte vet att vi finns.

 

Vi fokuserar i första hand på samverkan och projekt med mycket små finansiella risker, vilket innebär vissa friheter. Men med stora personliga investeringar, kommer osäkerhet i underlag om behov och nyttor av projekt ändå att behöva hanteras. Annars riskerar vi att sitta med utarbetade arbetsgrupper och styrelsemedlemmar, men med liten impact och minskad inspiration att arbeta vidare.

 

För att undvika suboptimalt arbete, med avseende på att inte nå ut med våra egna förhoppningsvis nyttogörande projekt, söker vi efter någon som är duktig på strategisk kommunikation men som också förstår värdet av våra förhållningssätt. Vill du tipsa om någon eller känner du dig kallad? Kontakta oss!

 
Så går vi vidare under 2021

Vårt första styrelsemöte och vår första gästande projektpitch är inplanerad till början av februari! Under det efterföljande årsmötet kommer vi att välja in den nya styrelsen, som har vuxit

 

Eftersom 2021 blir vårt första utåtriktade år i vår nya hubb-profil, kommer vi att öppna upp för fler samarbetsformer mellan civilsamhälle, akademi och entreprenörskap, och medlemskap för de som vill stötta eller vara delaktiga i vårt innovativa, faciliterande eller samverkande arbete. Om du är nyfiken på våra planer, föreslår jag att du följer oss på Facebook eller bloggen. Om du vill involvera dig, är det bara att ta kontakt!

 

Vi är väldigt glada över de nätverk vi har förmånen att arbeta med! Jag hoppas att vi under året kommer att kunna påvisa värdet av ideellt innovativt arbete, olika formella och informella samverksansformer som tar vara på kunskaper och perspektiv för större impact. Och vad det innebär, kommer vi att återkomma till många gånger under 2021!

God fortsättning,

Elin Sporrong, ordförande