Samlärande..

Samskapande..

Samutforskande..

Forskarhubben verkar som en oberoende nod mellan olika målgrupper och kunskapspraktiker med fokus på social, ekologisk och samhällelig hållbarhet. Vi syftar till att sänka trösklar för samutforskande och samlärande för ökade möjligheter till synergi och samkänsla.
Vi driver mötesplatserna Infolabbet, Agensarenan och Framtidslabbet och faciliterar olika bryggande projekt, såsom olurig.se och boken Kritiskt tänkande – i teori och praktik.

 

Följ oss via sociala kanaler!

Go Beyond Your Wildest Dreams

Vill du engagera dig i hubben?

Forskarhubben är en kreativ och utforskande nod som faciliterar mötesplatser och projekt för syftet att främja synergier, deliberativa samtal, kunskapsdelning och gemensamt utforskande mellan olika målgrupper och perspektiv. Vi tror att trösklar för olika slags möten och meningsskapande behöver sänkas (exempelvis mellan forskning, samhälle, civilsamhälle) så att medmänskliga utgångspunkter kan skapas och komplexitet synliggöras. 

 

Vi välkomnar dig som är engagerad i exempelvis frågor om inkludering, social och samhällelig hållbarhet eller som arbetar med futuring, forskning, design och metodutveckling. Kika gärna på våra mötesplatser nedan och ta kontakt med oss!

MÖTESPLATSER

Agensarenan.se är vår mötesplats med fokus på handlingsutrymmen och trösklar för hållbart välbefinnande och välmående hos marginaliserade grupper i samhället. Vi vill sänka trösklar för människor att ta kollektivt och individuellt ansvar för välmående och understödja samreflekterande och kreativa kontaktytor mellan olika grupper. Vi arbetar med processer riktade mot exempelvis personal och boende i äldreomsorgen, skola och seniorer och kultur och forskning.

 

Infolabbet.se är vår mötesplats med fokus på utbildning, framtider och hållbarhet. Genom att koppla ihop civilsamhället, olika samhällsgrupper och forskning med utbildning, vill vi understödja skolans roll att hantera samhällsutmaningar och framtidsscenarion som påverkar dagens unga. Här inbegrips exempelvis skolans uppdrag kopplat till desinformation, klimatförändringar och AI-teknik.

Framtidslabbet är en mötesplats  med fokus på inkluderande framtider, hållbar innovation, metodutveckling och gemensamt skapande. Labbet används för utforskande och spekulativa workshopppar och undersökande av olika relationer till framtiden. Vi är knutna till ett internationellt futures literacy-community och samarbetar med forskningsgrupper och designers.