Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, understödja kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället.

Vad gör vi?

Forskarhubben är en ideell förening som etablerades 2014 under namnet Vetenskapsrörelsen. Vi arbetar med civilsamhälle, akademi och olika noder eller grupper i samhället som resurser för att, projekt- och processvis, undersöka utmaningar och söka lösningar på dessa, tvärsektoriellt och interdisciplinärt. Viktiga funktioner för hubben är att föra samman olika perspektiv, förmedla kunskap efter behov och facilitera innovativa projekt.

Den allra största delen av föreningens arbete utförs ideellt, utifrån ett genuint intresse för samskapandeprocesser, utmanings- och nyfikenhetsdriven innovation, i en ambition att hitta nya vägar för synergi och samhällsförbättring.

 I vår styrelse sitter entreprenörer, akademiker och representanter från olika samhällssektorer och grupper ur samhället. Läs mer om oss här

Nyheter

Hubben är både en miljö, ett nätverk och ett laboratorium  för idéutveckling. Vi tar löpande emot pitchar på projekt- och finansieringsförslag och kan agera bollplank och forskningspartner eller som nod mellan civilsamhälle och forskning. Du kan stötta vårt arbete genom att bidra med kunskap, kritisk granskning av våra idéer, kontaktnät och att bli medlem i hubben (mer info kommer inom kort). 

Vi arbetar i första hand genom tre format som på olika vis utmynnar i eller förstärker social impact:

Kunskapsöverföring

Vi skapar lösningar för att de som har kunskap, ska kunna överföra den till grupper som behöver den.

Social innovation

Vi utvecklar lösningar på samhällsutmaningar, tillsammans med de som berörs.

Processutveckling

Vi utvecklar kanaler för samarbeten och samverkan, för att öka synergin hos sociala projekt eller forskning.