Samlärande..

Samskapande..

Samutforskande..

Forskarhubben verkar som nod mellan olika system och kunskapspraktiker med fokus på social, ekologisk och samhällelig hållbarhet. 
Vår verksamhet syftar till att sänka trösklar för samlärande, samskapande och samutforskande, för bättre möjligheter till synergi och djupare förståelse av utmaningar och potentiella lösningar. 

Vill du engagera dig i hubben?

Forskarhubben är en kreativ och utforskande nod som faciliterar samskapande, samlärande och samutforskande processr i form av workshoppar, projekt och mötesplatser. Vi använder oss av kreativa och kritiska metoder hämtade från tjänstedesign, spekulativ design, futuring och filosofiska samtal för att brygga mellan perspektiv, formulera kritiska frågor och se nya vinklar.

 Vi tror att trösklar för olika slags möten och meningsskapande behöver sänkas (exempelvis mellan forskning, samhälle, civilsamhälle) så att medmänskliga utgångspunkter kan skapas och komplexitet synliggöras. 


Vi välkomnar dig som är engagerad i exempelvis frågor om social och samhällelig hållbarhet eller som arbetar med futuring, forskning, design och metodutveckling. 

Vår verksamhet

Hubben arbetar kontinuerligt i projektform eller understödjer projekt som arbetar överbryggande, kreativt och hållbart, exempelvis inom civilsamhället. 

Vi kan hjälpa till med bl.a. metodutveckling, som bollplank eller stöd för utvärderingprocesser.

Några exempel på tidigare och pågående projekt är Kritiskt tänkande i teori och praktik, Olurig och ett Personcentrerat informationsstöd.

Ekosystem

För att sänka trösklar för informella möten mellan exempelvis forskning, entreprenörer, designers och civilsamhälle, faciliterar vi exempelvis en Slackkanal. Vi välkomnar personer som har ett genuint intresse av samskapande, samlärande och samutforskande processer och som vill dela med sig av insikter och metoder kopplade till dessa. Vill du vara med? Klicka här!

Framtidslabbet är en mötesplats  med fokus på inkluderande framtider, hållbar innovation, metodutveckling och gemensamt skapande. Labbet används för utforskande och spekulativa workshopppar och undersökande av olika relationer till framtiden. Vi är knutna till ett internationellt futures literacy-community och samarbetar med forskningsgrupper och designers.