Vårt arbete

Kunskapsdelning och kurering

Vi faciliterar kunskapsdelning, samlar och kurerar kunskap (content curation) för att minska kunskapssvinnet och främja gott beslutsfattande och välförankrad innovation.

Social innovation

Vi behovsanalyserar och utvecklar lösningar på samhällsutmaningar, tillsammans med de som berörs.

Processutveckling

Vi utvecklar mötesplatser och verktyg för samskapande, samutforskande och samverkan för mer ansvarsfull idé- och projektutveckling.

Fokusområden

Skola & bildning

Vårt arbete riktat mot skolan började 2015 med projektet Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Vi har medverkat i ett flertal panelsamtal, framställande av material och utbildning och har f.n. tre projekt som befinner sig i olika stadier av utveckling. 


Vårt arbete centrerat kring skola kommer att genomföras via infolabbet.se (öppnar inom kort).

Välbefinnande

Under 2019 tog Forskarhubben över plattformen Patientrelaterat.se, där vi utvecklar och tillgängliggör våra sociala projekt riktade mot grupper som har begränsad handlingskapacitet.

 

Under 2021 kommer Patientrelaterat att flytta till en ny domän och anta formen av ett tankelaboratorium såväl som innovationshubb. 

Framtiden

Mer information kommer inom kort

Innovationer

Brev genom isolering är ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet tar vara på äldreboenden och servicehus som noder mellan äldre och barn i skola och fritidsaktiviteter. Se lösningen här!

Personcentrerat informationsstöd

Informationsstödet är ett besluts- och informationsstöd som har samskapats mellan designers, analytiker och sjukdomsdrabbde. Lösningen utvecklades efter en större enkätundersökning med fokus på risker och behov i olika delar av patientresan.

Ladda ned produkt kostnadsfritt här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Forskarhubbens antologiprojekt om kritiskt tänkande drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Boken används idag på lärosäten över hela Norden.

Se produkten här!