Vårt arbete

Forskarhubben arbetar med fokus på gap, glapp och sårbarheter i strukturer och processer. Några viktiga processer för att överbrygga dessa är kunskapsöverföring mellan olika målgrupper, social innovation och processutveckling. 

 

Vi arbetar med behovs- och gapanalyser inför våra sociala projekt men tar även emot pitchar från externa parter som vill driva projekt med oss, som facilitator eller forskningspartner. Förslagen utvärderas utifrån impact, gångbarhet och relevans.  Några viktiga format och metoder för utveckling av sociala interventioner är samskapande och tjänstedesign, medborgarforskning och beslutsanalys. Vi har stora nätverk inom entreprenörskap, civilsamhälle och olika samhällssektorer.

 

Vill du få tillgång till fördjupad information, driva projekt med oss eller ingå i någon av våra sociala interventioner, kontakta oss på info@forskarhubben.se.

Kunskapsöverföring

Vi skapar lösningar för att de som har kunskap, ska kunna överföra den till grupper som behöver den.

Social innovation

Vi utvecklar lösningar på samhällsutmaningar, tillsammans med de som berörs.

Processutveckling

Vi utvecklar kanaler för samarbeten och samverkan, för att öka synergin hos sociala projekt eller forskning.

Skola & bildning

Vårt arbete riktat mot skolan började 2015 med projektet Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Vi har medverkat i ett flertal panelsamtal, framställande av material och utbildning och har f.n. tre projekt som befinner sig i olika stadier av utveckling. Vi ser stor potential för kunskapsöverföring mellan seniora medborgare och nya medborgare.

Hälsa och vårdsystem

Under 2019 tog Forskarhubben över plattformen Patientrelaterat.se, där vi utvecklar och tillgängliggör våra sociala projekt riktade mot vårdgivare, sjukdomsdrabbade, lösningar för vårdsystem och forskning. Vi ser stor potential i processutveckling för ökade synergier mellan patientorganisationer och kunskapsöverföring mellan dessa och forskning och näringsliv.

Nya områden 2021

Styrelsen har godkänt ett antal pitchar och nya fokusområden för 2021. Bland annat med inriktning klimatet och civilsamhälles förutsättningar. Vi formar för närvarande nya samordnargrupper för detta arbete och kommer att lansera en ny plattform senare i år. Är du intresserad av medborgarforskning, strukturer och kommunikation för frågor om klimatet? Vänligen kontakta oss på info@forskarhubben.se.

Ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i skola och fritidsaktiviteter. Se lösningen här!

Utvecklar en målgruppsanpassad modell för utforskande av samhällsfrågor i syfte att främja kritiskt tänkande hos barn och ungdomar som inte har lust att granska information. Projektet är under utveckling med samarbeten. Läs mer här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Ett antologiprojekt som drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Se produkten här!

Personcentrerat informationsstöd

Ett besluts- och informationsstöd som har designats och tagits fram på basis av sjukdomsdrabbades erfarenheter och preferenser och med hänsyn till de risker som inadekvat eller osäker information kan leda till. Ladda ned produkt här!

Toolkit

Toolkit är en samskapande digital plattform och community för välbefinnande, som tar ett steg från patientbegreppet, den kliniska praktiken och dess perspektiv, mot en klassisk humanistisk, evidensbaserad och mer holistisk (thinking, doing, being) tolkning av vad som leder till välbefinnande. Koncept och material fokuserar på elaborerande och samskapande för välbefinnande i samhället. Testbäddas på vår plattform Patientrelaterat  och utvecklas f.n. med samarbeten. Se lösning här!

Patientföreträdarguiden

Guiden är en levande antologi som ger verktyg till patientföreträdare att oberoende förvalta och dela sina kunskaper vid innovativa samarbeten och som representanter i ett nytt komplext landskap. Innehållet spänner över tjänstedesign, juridik, källkritik, organisationsteori, filosofi och kommunikationsstrategi. Läs mer här!