Vårt arbete

Forskarhubben erbjuder flera processer, lösningar och verktyg för att främja samskapande, samutforskande och samlärande för social och ekologiskt impact. Vår tes är att flera olika perspektiv, kunskapspraktiker och idédiskurser behövs för att förstå och samarbeta kring komplexa utmaningar. Därför syftar vårt arbete i första hand till att samla människor, genom verktyg som kan utmana, facilitera och förankra.

 

Under hösten 2021 kommer vi att testa lösningen ”filantropiskt ekosystem” där civilsamhälle, samhällsaktörer, entreprenörer och foskning kan hitta och ta tillvara varandras perspektiv och kunskaper.

Hubbens processer

Samlärande

Vi främjar co-learning och kurerar kunskap för minskat kunskapssvinn och främjande av gott beslutsfattande och välförankrad innovation.

Samskapande

Vi understödjer co-creation mellan målgrupper och tillhandahåller verktyg för risk- behovs och nyttoanalyser med fokus på hållbarhet, framtid och social impact.

Samutforskande

Vi faciliterar mötesplatserna Agensarenan och Infolabbet med verktyg för samutforskande av komplexa frågor och utmaningar.

Hubbens mötesplatser

Forskarhubben faciliterar för närvarande två mötesplatser som utvecklas genom egna arbetsgrupper bestående av mötesplatsernas målgrupper. Genom Agensarenan.se och Infolabbet.se kan vi arbeta mer fokuserat kring utmaningar och möjligheter som berör människors välbefinnande och trösklar för hållbart välmående samt skolans funktioner och roll för hållbarhet och framtid.

 

 

Vårt arbete riktat mot skolan började 2015 med projektet Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Vi har medverkat i ett flertal panelsamtal, framställande av material och utbildning och har f.n. tre projekt som befinner sig i olika stadier av utveckling. 

Under 2019 tog Forskarhubben över plattformen Patientrelaterat.se, där vi utvecklar och tillgängliggör våra sociala projekt riktade mot grupper som har begränsad handlingskapacitet.

 

 

Hubbens samskapade sociala lösningar

Brev genom isolering är ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet tar vara på äldreboenden och servicehus som noder mellan äldre och barn i skola och fritidsaktiviteter. Se lösningen här! (du skickas till Infolabbets sida)

Personcentrerat informationsstöd

Informationsstödet är ett besluts- och informationsstöd som har samskapats mellan designers, analytiker och sjukdomsdrabbde. Lösningen utvecklades efter en större enkätundersökning med fokus på risker och behov i olika delar av patientresan.

Ladda ned produkt kostnadsfritt här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Forskarhubbens antologiprojekt om kritiskt tänkande drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Boken används idag på lärosäten över hela Norden.

Se produkten här!

Olurig är en såväl samskapande process som produkt i form av barnbok. Projektet syftar till att ta vara på lärares, barns och forskningens frågor och kunskaper för att samskapa en barnbok med verktyg för kritisk informationsgranskning, anpassad till de yngre åldrarna.
Se projektet här!

Har du en idé?

Har du identifierat en utmaning och vill bolla lösningar och idéer? Eller behöver ni samverkansstöd och verktyg för samskapande processer? 

Kontakta oss på info@forskarhubben.se.