Om oss

Hubben verkar som en oberoende nod i rummen mellan samhällsgrupper, forskning, entreprenöriell verksamhet och civilsamhälle. Vi samlas kring metafrågor och kritiska perspektiv på samtid och framtid liksom kring konkreta lösningar och behovsbaserad mikroinnovation.

 

Genom att bistå med facilitering i innovativa processer och verktyg för samkapande, re-framing och kritisk analys kan vi främja välgrundad och behovsförankrad idégenerering och utforska komplexa problem, utan att reducera dem. Hubben kan genom sitt tvärdisciplinära och tvärsektoriella perspektiv bidra till ansvarsfullt utvecklande processer och nyttjande av kunskapsresurser, till förmån för människa, samhälle och ekologi. 

 

Forskarhubben ingår i Agenda 2030-nätverket

Vad vi erbjuder

Tanke- och projektfacilitering

Vi kan gå in som facilitator vid innovativt arbete, såsom vid utvecklingen av barnboken Olurig, som pågår under 2021, eller antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik, som utgavs under 2016 (Studentlitteratur AB).

 

Vi bistår även med stöd inför sociala och innovativa projekt som interdisciplinärt bollplank, kritisk granskare och kontaktförmedlare. Inom kort hoppas vi kunna erbjuda one-on-one thinking spaces mellan forskare och frågeställare.

Stöd för samutforskande och samskapande

Hubben utvecklar lösningar och mötesplatser för samskapande mellan våra målgrupper och olika samhällsgrupper, såsom Infolabbet.se(publiceras i juni) för våra målgrupper i skolans värld, och Patientrelaterat.se med fokus på vård, välmående och omsorg.

 

Vi genomför gap- och behovsanalyser i innovativa processer och kommer under 2021 att börja applicera verktyg för samutforskande av antaganden och föreställningar som kan ha en negativ inverkan på innovations- och forskningsprocesser.

 

 

Vår story

Vår förening grundades under 2013 med syfte att främja kritiskt tänkande. Då hette vi Vetenskapsrörelsen. Det var ett provokativt namnval, på basis av den dikotomi som fanns i debatten om vikten av skepticism och vetenskaplighet. Vi såg ett problem med indelningen vetenskaplig-ovetenskaplig baserat på de kriterier som fördes fram och ville hellre resonera kring kunskap om vetenskapliga metoder, olika verktyg för informationsgranskning och kritiskt tänkande. Vi ville lyfta fram ett ideal om ödmjukhet och att kritiskt tänkande i någon mån kräver en osäkerhet hos tänkaren – till det egna tänkande – och ett strävande efter kunskap.

 

Att forskning används obehörigt, eller inte når ut där den kan göra nytta, är två centrala problem för akademins tredje uppgift. Forskningskommunikation är en viktig pusselbit, men det vetenskapliga perspektivet – den tysta kunskapen – och forskningens insikter behover dockas in i projekt och verksamheter på ett ansvarsfullt sätt. På samma vis behöver samhällsbehov och föreställningar utgöra grunder för forskning, när den strävar efter ett nyttiggörande. Under 2017 började vi vårt arbete med att omprofilera hubben till vad den är idag. För att kunna ta vara på kunskaper och perspektiv och utforska komplexiteter utan att förvanska, har vi tagit fram nya format och verktyg, hämtade från flera fält. Våra lösningar kommer att presenteras kontinuerligt under 2021.